ผลงานวิจัยกรมควบคุมโรค > รายละเอียดโครงการ

รหัสโครงการ
10000483
ชื่อโครงการ (ไทย)
การศึกษาเพื่อเฝ้าระวังโรคพยาธิใบไม้ปอดอำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน ปีงบประมาณ 2542
ชื่อโครงการ (อังกฤษ)
The Study for Surveillance of Paragonimiasis in Thung-Hua Chang District, Lamphun Province
หน่วยงาน ระดับกระทรวง
กระทรวงสาธารณสุข
หน่วยงาน ระดับกรม
กรมควบคุมโรค
หน่วยงาน ระดับกอง/สำนัก
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่
รายละเอียดโครงการ
-
ประเภทกลุ่มโรค
CD
ประเภทโครงการ
วิจัยพื้นฐาน
สาขาวิชาการสภาวิจัยแห่งชาติ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาถึงการกระจายของโรค และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของโรคพยาธิใบไม้ปอด 2. เพื่อศึกษาอัตราการติดเชื้อพยาธิใบไม้ปอดในปูและกุ้งที่เป็นพาหะของโรคในพื้นที่ศึกษา
ปีที่สำเร็จ
2542
คำค้น
การกระจายของโรค, โรคพยาธิใบไม้ปอด
รายชื่อนักวิจัย

รหัสนักวิจัย นักวิจัย อีเมล์
- นายอดุลย์ศักดิ์ วิจิตร (หัวหน้าโครงการ) -
ช่องทางการเผยแพร่

ช่องทางการเผยแพร่ Urllink
ไม่พบข้อมูลช่องทางการเผยแพร่
ดาวน์โหลดไฟล์ abstract Download
ดาวน์โหลดfull text Download