ผลงานวิจัยกรมควบคุมโรค > รายละเอียดโครงการ

รหัสโครงการ
10000477
ชื่อโครงการ (ไทย)
พฤติกรรมการขาดยาของผู้ป่วยวัณโรคในบริบทชีวิตชายขอบ
ชื่อโครงการ (อังกฤษ)
NON-COMPLIANCE BEHAVIOR OF TUBERCULOSIS PATIENTS IN MARGINALIZED LIVING CONTEXTS
หน่วยงาน ระดับกระทรวง
กระทรวงสาธารณสุข
หน่วยงาน ระดับกรม
กรมควบคุมโรค
หน่วยงาน ระดับกอง/สำนัก
สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
รายละเอียดโครงการ
พฤติกรรมการขาดยาของผู้ป่วยวัณโรคในบริบทชีวิตชายขอบ
ประเภทกลุ่มโรค
SALTS
ประเภทโครงการ
วิจัยพื้นฐาน
สาขาวิชาการสภาวิจัยแห่งชาติ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วัตถุประสงค์
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะทำความเข้าใจพฤติกรรมการเจ็บป่วยและพฤติกรรมการขาดยาของผู้ป่วยวัณโรคในประเด็นสำคัญดังต่อไปนี้ 1. ศึกษาประสบการณ์การเจ็บป่วย แบบแผนการใช้ยาและการใช้บริการทางแพทย์ของผู้ป่วยวัณโรคปอดที่ขาดยา 2. ศึกษาภูมิหลังทางครอบครัว สังคม เศรษฐานะ ภาพลักษณ์ต่อตนเองและความรู้สึกต่ออำนาจต่อรองของผู้ป่วยวัณโรคที่ขาดยา 3. ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัญหาการขาดยาของผู้ป่วยวัณโรคกับเงื่อนไขชีวิต ภูมิหลังทางครอบครัว สังคม เศรษฐานะ ภาพลักษณ์ต่อตนเองและความรู้สึกต่ออำนาจต่อรองของผู้ป่วยวัณโรค
ปีที่สำเร็จ
2549
คำค้น
วัณโรค
รายชื่อนักวิจัย

รหัสนักวิจัย นักวิจัย อีเมล์
- นิศารัตน์ อยู่สุข (หัวหน้าโครงการ) -
ช่องทางการเผยแพร่

ช่องทางการเผยแพร่ Urllink
ไม่พบข้อมูลช่องทางการเผยแพร่
ดาวน์โหลดไฟล์ abstract Download
ดาวน์โหลดfull text Download