ผลงานวิจัยกรมควบคุมโรค > รายละเอียดโครงการ

รหัสโครงการ
10000476
ชื่อโครงการ (ไทย)
การศึกษาความชุกของ โรคพยาธิใบไม้ตับในพื้นที่ 6 จังหวัด ภาคเหนือตอนบน ปี 2539
ชื่อโครงการ (อังกฤษ)
The Prevalence of Liver Fluke in six provinces of Northern Thailand in 1996
หน่วยงาน ระดับกระทรวง
กระทรวงสาธารณสุข
หน่วยงาน ระดับกรม
กรมควบคุมโรค
หน่วยงาน ระดับกอง/สำนัก
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่
รายละเอียดโครงการ
-
ประเภทกลุ่มโรค
CD
ประเภทโครงการ
วิจัยพื้นฐาน
สาขาวิชาการสภาวิจัยแห่งชาติ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วัตถุประสงค์
เพื่อทราบสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของโรคพฤติกรรมเสี่ยง และปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับของประชาชนในเขต 6 จังหวัด ภาคเหนือตอนบน
ปีที่สำเร็จ
2539
คำค้น
โรคพยาธิใบไม้ตับ
รายชื่อนักวิจัย

รหัสนักวิจัย นักวิจัย อีเมล์
- อังคณา ธีรสวัสดิ์ (หัวหน้าโครงการ) -
ช่องทางการเผยแพร่

ช่องทางการเผยแพร่ Urllink
ไม่พบข้อมูลช่องทางการเผยแพร่
ดาวน์โหลดไฟล์ abstract Download
ดาวน์โหลดfull text Download