ผลงานวิจัยกรมควบคุมโรค > รายละเอียดโครงการ

รหัสโครงการ
10000475
ชื่อโครงการ (ไทย)
การศึกษากิจกรรมสำหรับผู้ติดเชื้อ ผู้ป่วยเอดส์เพื่อการกินยาอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ
ชื่อโครงการ (อังกฤษ)
The Study of Antiretroviral Drug Adherence Activities Providing for PLWHA in Thailand, 2006
หน่วยงาน ระดับกระทรวง
กระทรวงสาธารณสุข
หน่วยงาน ระดับกรม
กรมควบคุมโรค
หน่วยงาน ระดับกอง/สำนัก
สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
รายละเอียดโครงการ
การศึกษากิจกรรมสำหรับผู้ติดเชื้อ ผู้ป่วยเอดส์เพื่อการกินยาอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ
ประเภทกลุ่มโรค
SALTS
ประเภทโครงการ
วิจัยพื้นฐาน
สาขาวิชาการสภาวิจัยแห่งชาติ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาการจัดกิจกรรมสำหรับผู้ติดเชื้อ ผู้ป่วยเอดส์เพื่อการกินยาอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ
ปีที่สำเร็จ
2549
คำค้น
ผู้ป่วยเอดส์
รายชื่อนักวิจัย

รหัสนักวิจัย นักวิจัย อีเมล์
- ศันสนีย์ สมิตะเกษตริน (หัวหน้าโครงการ) -
ช่องทางการเผยแพร่

ช่องทางการเผยแพร่ Urllink
ไม่พบข้อมูลช่องทางการเผยแพร่
ดาวน์โหลดไฟล์ abstract Download
ดาวน์โหลดfull text Download