ผลงานวิจัยกรมควบคุมโรค > รายละเอียดโครงการ

รหัสโครงการ
10000473
ชื่อโครงการ (ไทย)
โครงการศูนย์สุขภาพเยาวชน
ชื่อโครงการ (อังกฤษ)
Youth Health Center Project
หน่วยงาน ระดับกระทรวง
กระทรวงสาธารณสุข
หน่วยงาน ระดับกรม
กรมควบคุมโรค
หน่วยงาน ระดับกอง/สำนัก
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่
รายละเอียดโครงการ
-
ประเภทกลุ่มโรค
SALTS
ประเภทโครงการ
วิจัยพื้นฐาน
สาขาวิชาการสภาวิจัยแห่งชาติ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วัตถุประสงค์
เพื่อให้เป็นจุดพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ทักษะการดำเนินชีวิตของเยาวชนที่อยู่ในเมือง เป็นเครือข่ายในการประสานการทำกิจกรรมของเยาวชน เป็นจุดบริการและประสานเครือข่ายให้คำปรึกษา รวมทั้งให้ความรู้และบริการตรวจสุขภาพ โดยเฉพาะโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์
ปีที่สำเร็จ
2542
คำค้น
ศูนย์สุขภาพ, เยาวชน
รายชื่อนักวิจัย

รหัสนักวิจัย นักวิจัย อีเมล์
- จิตรรัตน์ พุ่มไพศาลชัย (หัวหน้าโครงการ) -
ช่องทางการเผยแพร่

ช่องทางการเผยแพร่ Urllink
ไม่พบข้อมูลช่องทางการเผยแพร่
ดาวน์โหลดไฟล์ abstract Download
ดาวน์โหลดfull text Download