ผลงานวิจัยกรมควบคุมโรค > รายละเอียดโครงการ

รหัสโครงการ
10000468
ชื่อโครงการ (ไทย)
โครงการพัฒนารูปแบบการบูรณาการงานป้องกันควบคุมโรคในสถานประกอบกิจการขนาดกลาง เพื่อสนับสนุน Healthy Thailand
ชื่อโครงการ (อังกฤษ)
Model Development for Integration of Disease Prevention and Control Intervention in Medium-scale Enterprises to advocate Healthy Thailand
หน่วยงาน ระดับกระทรวง
-
หน่วยงาน ระดับกรม
-
หน่วยงาน ระดับกอง/สำนัก
-
รายละเอียดโครงการ
โครงการพัฒนารูปแบบการบูรณาการงานป้องกันควบคุมโรคในสถานประกอบกิจการขนาดกลาง เพื่อสนับสนุน Healthy Thailand
ประเภทกลุ่มโรค
EN-OCC
ประเภทโครงการ
วิจัยพื้นฐาน
สาขาวิชาการสภาวิจัยแห่งชาติ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนารูปแบบการบูรณาการงานป้องกันควบคุมโรคในสถานประกอบกิจการขนาดกลาง
ปีที่สำเร็จ
2549
คำค้น
สถานประกอบกิจการขนาดกลาง
รายชื่อนักวิจัย

รหัสนักวิจัย นักวิจัย อีเมล์
- สสิธร เทพตระการพร (หัวหน้าโครงการ) -
ช่องทางการเผยแพร่

ช่องทางการเผยแพร่ Urllink
ไม่พบข้อมูลช่องทางการเผยแพร่
ดาวน์โหลดไฟล์ abstract Download
ดาวน์โหลดfull text Download