ผลงานวิจัยกรมควบคุมโรค > รายละเอียดโครงการ

รหัสโครงการ
10000045
ชื่อโครงการ (ไทย)
ประสิทธิภาพของสารสกัดจากสัก (Tectona grandis L.f.) ต่อลูกน้ำยุงลายบ้าน (Aedes aegypti Linnaeus) และลูกน้ำยุงรำคาญ (Culex quinquefasciatus Say)
ชื่อโครงการ (อังกฤษ)
Efficacy of Teak (Tectona grandis L.f.) extracts against Aedes aegypti (L.) and Culex quinquefasciatus Say Larvae.
หน่วยงาน ระดับกระทรวง
กระทรวงสาธารณสุข
หน่วยงาน ระดับกรม
กรมควบคุมโรค
หน่วยงาน ระดับกอง/สำนัก
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช
รายละเอียดโครงการ
-
ประเภทกลุ่มโรค
CD
ประเภทโครงการ
วิจัยพื้นฐาน
สาขาวิชาการสภาวิจัยแห่งชาติ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดจากสักต่อลูกน้ำยุงลายบ้านและลูกน้ำยุงรำคาญ
ปีที่สำเร็จ
2556
คำค้น
สารสกัดจากสัก, ลูกน้ํายุงลายบ้าน , ลูกน้ํายุงรําคาญ
รายชื่อนักวิจัย

รหัสนักวิจัย นักวิจัย อีเมล์
- นายสุทธิ ทองขาว (หัวหน้าโครงการ) -
ช่องทางการเผยแพร่

ช่องทางการเผยแพร่ Urllink
ไม่พบข้อมูลช่องทางการเผยแพร่
ดาวน์โหลดไฟล์ abstract Download
ดาวน์โหลดfull text Download