ผลงานวิจัยกรมควบคุมโรค > รายละเอียดโครงการ

รหัสโครงการ
10000465
ชื่อโครงการ (ไทย)
การใช้สารหล่อลื่นในการให้บริการทางเพศ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ เขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ปี 2540
ชื่อโครงการ (อังกฤษ)
Lubricant Use by Sex Workers During Songkran Festival, Chiang Mai, Thailand , 1997
หน่วยงาน ระดับกระทรวง
กระทรวงสาธารณสุข
หน่วยงาน ระดับกรม
กรมควบคุมโรค
หน่วยงาน ระดับกอง/สำนัก
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่
รายละเอียดโครงการ
-
ประเภทกลุ่มโรค
SALTS
ประเภทโครงการ
วิจัยพื้นฐาน
สาขาวิชาการสภาวิจัยแห่งชาติ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วัตถุประสงค์
เพื่อการศึกษาเกี่ยวกับการใช้ถุงยางอนามัย ความต้องการและการใช้สาร หล่อลื่น และเพื่อส่งเสริมการใช้ถุงยางอนาม้ยในการให้บริการทางเพศช่วงเทศสกาลสงกรานต์กลุ่มที่ศึกษาเป็นหญิงบริการทางเพศ
ปีที่สำเร็จ
2540
คำค้น
บริการทางเพศ, การใช้สารหล่อลื่น
รายชื่อนักวิจัย

รหัสนักวิจัย นักวิจัย อีเมล์
- นายทนง ตปนิยาภรณ์ (หัวหน้าโครงการ) -
ช่องทางการเผยแพร่

ช่องทางการเผยแพร่ Urllink
ไม่พบข้อมูลช่องทางการเผยแพร่
ดาวน์โหลดไฟล์ abstract Download
ดาวน์โหลดfull text Download