ผลงานวิจัยกรมควบคุมโรค > รายละเอียดโครงการ

รหัสโครงการ
10000464
ชื่อโครงการ (ไทย)
การศึกษาการให้บริการดูแลรักษาผู้ป่วย ผู้ติดเชื้อเอดส์ด้วยยาต้านไวรัส ภายหลังเข้าระบบประกันสุขภาพ 2 ปี
ชื่อโครงการ (อังกฤษ)
The Study of Antiretroviral Treatment and Care Coverage Service for PLWHA on National Health Security System of Thailand, 2009
หน่วยงาน ระดับกระทรวง
กระทรวงสาธารณสุข
หน่วยงาน ระดับกรม
กรมควบคุมโรค
หน่วยงาน ระดับกอง/สำนัก
สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
รายละเอียดโครงการ
-
ประเภทกลุ่มโรค
SALTS
ประเภทโครงการ
วิจัยประยุกต์
สาขาวิชาการสภาวิจัยแห่งชาติ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาการจัดบริการดูแล รักษาผู้ป่วย ผู้ติดเชื้อเอดส์ด้วยยาต้านไวรัสเอดส์ในด้านต่างๆ หลังเข้าระบบประกันสุขภาพ 2 ปี ได้แก่ การเข้าถึงยาฯ การให้การปรึกษาเพื่อการรับยา/เริ่มยา การดูแลรักษาด้วยยาต้านไวรัส การให้การปรึกษาเพื่อติดตามการกินยา การตรวจทางห้องปฏิบัติการ การบันทึก จัดการข้อมูลผู้ป่วยและระบบรายงาน การส่งต่อ การติดตามผลการรักษา 2. เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรคในการจัดบริการดูแล รักษาผู้ป่วย ผู้ติดเชื้อเอดส์ด้วยยาต้านไวรัสเอดส์ หลังเข้าระบบประกันสุขภาพ 4 เดือน
ปีที่สำเร็จ
2552
คำค้น
ผู้ติดเชื้อเอดส์
รายชื่อนักวิจัย

รหัสนักวิจัย นักวิจัย อีเมล์
- ศันสนีย์ สมิตะเกษตริน (หัวหน้าโครงการ) -
ช่องทางการเผยแพร่

ช่องทางการเผยแพร่ Urllink
ไม่พบข้อมูลช่องทางการเผยแพร่
ดาวน์โหลดไฟล์ abstract Download
ดาวน์โหลดfull text Download