ผลงานวิจัยกรมควบคุมโรค > รายละเอียดโครงการ

รหัสโครงการ
10000461
ชื่อโครงการ (ไทย)
การพัฒนาเทคนิค HPLC สำหรับตรวจวิเคราะห์หาปริมาณแมนเดลิค แอซิดในปัสสาวะ
ชื่อโครงการ (อังกฤษ)
HPLC Technique Development for Mandelic Acid Analysis in Urine
หน่วยงาน ระดับกระทรวง
กระทรวงสาธารณสุข
หน่วยงาน ระดับกรม
กรมควบคุมโรค
หน่วยงาน ระดับกอง/สำนัก
สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
รายละเอียดโครงการ
การพัฒนาเทคนิค HPLC สำหรับตรวจวิเคราะห์หาปริมาณแมนเดลิค แอซิดในปัสสาวะ
ประเภทกลุ่มโรค
EN-OCC
ประเภทโครงการ
วิจัยพื้นฐาน
สาขาวิชาการสภาวิจัยแห่งชาติ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาวิธีตรวจหาปริมาณแมนเดลิค แอซิดในปัสสาวะด้วยเทคนิค High Performance Liquid Chromatography (HPLC) ที่มีความถูกต้อง แม่นยาและเชื่อถือได้ตามเกณฑ์มาตรฐานสากลเพื่อเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ปริมาณแมนเดลิค แอซิดในปัสสาวะและ/หรือกับห้องปฏิบัติการอื่นที่เป็นสมาชิกในสาขาเดียวกันเพื่อใช้เป็นข้อมูลทางวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคณภาพการตรวจทางห้องปฏิบัติการ
ปีที่สำเร็จ
2547
คำค้น
แมนเดลิคแอซิดในปัสสาวะ
รายชื่อนักวิจัย

รหัสนักวิจัย นักวิจัย อีเมล์
- กมลทิพย์ ทองกวม (หัวหน้าโครงการ) -
ช่องทางการเผยแพร่

ช่องทางการเผยแพร่ Urllink
ไม่พบข้อมูลช่องทางการเผยแพร่
ดาวน์โหลดไฟล์ abstract Download
ดาวน์โหลดfull text Download