ผลงานวิจัยกรมควบคุมโรค > รายละเอียดโครงการ

รหัสโครงการ
10000458
ชื่อโครงการ (ไทย)
การศึกษาค่าอ้างอิงของสารหนูในปัสสาวะของคนไทยทั่วไป 2547
ชื่อโครงการ (อังกฤษ)
THE STUDY OF REFERENCE VALUE OF TOTAL ARSENIC IN URINE OF GENRRAL THAI POPULATION
หน่วยงาน ระดับกระทรวง
กระทรวงสาธารณสุข
หน่วยงาน ระดับกรม
กรมควบคุมโรค
หน่วยงาน ระดับกอง/สำนัก
สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
รายละเอียดโครงการ
การศึกษาค่าอ้างอิงของสารหนูในปัสสาวะของคนไทยทั่วไป 2547
ประเภทกลุ่มโรค
CD
ประเภทโครงการ
วิจัยพื้นฐาน
สาขาวิชาการสภาวิจัยแห่งชาติ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วัตถุประสงค์
เพื่อหาค่าอ้างอิงของสารหนูในปัสสาวะของคนไทยทั่วไปที่ไม่ได้สัมผัสสารหนู
ปีที่สำเร็จ
2547
คำค้น
สารหนู
รายชื่อนักวิจัย

รหัสนักวิจัย นักวิจัย อีเมล์
- ดวงเดือน ยิ้มรุ่งเรือง (หัวหน้าโครงการ) -
ช่องทางการเผยแพร่

ช่องทางการเผยแพร่ Urllink
ไม่พบข้อมูลช่องทางการเผยแพร่
ดาวน์โหลดไฟล์ abstract Download
ดาวน์โหลดfull text Download