ผลงานวิจัยกรมควบคุมโรค > รายละเอียดโครงการ

รหัสโครงการ
10000456
ชื่อโครงการ (ไทย)
โครงการพัฒนาการทำความสะอาดมือของบุคลากรสุขภาพ
ชื่อโครงการ (อังกฤษ)
Improving Hand Hygiene Practices Among Health Care Workers
หน่วยงาน ระดับกระทรวง
กระทรวงสาธารณสุข
หน่วยงาน ระดับกรม
กรมควบคุมโรค
หน่วยงาน ระดับกอง/สำนัก
สถาบันบำราศนราดูร
รายละเอียดโครงการ
-
ประเภทกลุ่มโรค
CD
ประเภทโครงการ
วิจัยพื้นฐาน
สาขาวิชาการสภาวิจัยแห่งชาติ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาการทําความสะอาดมือของบุคลากรสุขภาพให้มีความถูกต้องมากขึ้น
ปีที่สำเร็จ
2552
คำค้น
การทำความสะอาดมือของบุคลากรสุขภาพ
รายชื่อนักวิจัย

รหัสนักวิจัย นักวิจัย อีเมล์
- รศ.ดร. วิลาวัณย์ พิเชียรเสถียร (หัวหน้าโครงการ) -
ช่องทางการเผยแพร่

ช่องทางการเผยแพร่ Urllink
ไม่พบข้อมูลช่องทางการเผยแพร่
ดาวน์โหลดไฟล์ abstract Download
ดาวน์โหลดfull text Download