ผลงานวิจัยกรมควบคุมโรค > รายละเอียดโครงการ

รหัสโครงการ
10000455
ชื่อโครงการ (ไทย)
การวินิจฉัยและการค้นหาโรคปอดจากแร่ใยหิน 2547
ชื่อโครงการ (อังกฤษ)
DIAGNOSIS AND INVESTIGATION OF ASBESTOSIS
หน่วยงาน ระดับกระทรวง
-
หน่วยงาน ระดับกรม
-
หน่วยงาน ระดับกอง/สำนัก
-
รายละเอียดโครงการ
การวินิจฉัยและการค้นหาโรคปอดจากแร่ใยหิน 2547
ประเภทกลุ่มโรค
EN-OCC
ประเภทโครงการ
วิจัยพื้นฐาน
สาขาวิชาการสภาวิจัยแห่งชาติ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาสถานการณ์โรคปอดจากแร่ใยหินในโรงงานกลุ่มเสี่ยงที่ศึกษาเพื่อค้นหาโรคปอดจากแร่ใยหินศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความผิดปกติที่ปอดของคนงานกลุ่มเสี่ยง
ปีที่สำเร็จ
2547
คำค้น
โรคปอดจากแร่ใยหิน
รายชื่อนักวิจัย

รหัสนักวิจัย นักวิจัย อีเมล์
- รอ.หญิงวิชชุดา โลจนานนท์ (หัวหน้าโครงการ) -
ช่องทางการเผยแพร่

ช่องทางการเผยแพร่ Urllink
ไม่พบข้อมูลช่องทางการเผยแพร่
ดาวน์โหลดไฟล์ abstract Download
ดาวน์โหลดfull text Download