ผลงานวิจัยกรมควบคุมโรค > รายละเอียดโครงการ

รหัสโครงการ
10000454
ชื่อโครงการ (ไทย)
การพัฒนาวิธีการตรวจวิเคราะห์ Alkyl phosphate ในปัสสาวะ ด้วยเทคนิค Gas Chromatography, FPD 2547
ชื่อโครงการ (อังกฤษ)
Method Development of Alkyl phosphate in Urine By Gas Chromatography, FPD
หน่วยงาน ระดับกระทรวง
กระทรวงสาธารณสุข
หน่วยงาน ระดับกรม
กรมควบคุมโรค
หน่วยงาน ระดับกอง/สำนัก
สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
รายละเอียดโครงการ
การพัฒนาวิธีการตรวจวิเคราะห์ Alkyl phosphate ในปัสสาวะ ด้วยเทคนิค Gas Chromatography, FPD 2547
ประเภทกลุ่มโรค
EN-OCC
ประเภทโครงการ
วิจัยพื้นฐาน
สาขาวิชาการสภาวิจัยแห่งชาติ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาวิธีการตรวจวิเคราะห์ Alkyl phosphate ในปัสสาวะด้วยเทคนิค Gas Chromatography
ปีที่สำเร็จ
2547
คำค้น
Alkyl phosphate
รายชื่อนักวิจัย

รหัสนักวิจัย นักวิจัย อีเมล์
- สมเกียรติ ท้วมแสง (หัวหน้าโครงการ) -
ช่องทางการเผยแพร่

ช่องทางการเผยแพร่ Urllink
ไม่พบข้อมูลช่องทางการเผยแพร่
ดาวน์โหลดไฟล์ abstract Download
ดาวน์โหลดfull text Download