ผลงานวิจัยกรมควบคุมโรค > รายละเอียดโครงการ

รหัสโครงการ
10000452
ชื่อโครงการ (ไทย)
การพัฒนาหารูปแบบการผลิตตัวอย่างควบคุมคุณภาพเพื่อการวิเคราะห์ สารตะกั่วในสิ่งแวดล้อมการทำงาน 2547
ชื่อโครงการ (อังกฤษ)
THE DEVELOPMENT MODEL OF PRODUCTING QUALITY CONTROL SAMPLES FOR WORKPLACE LEAD ANALYSIS
หน่วยงาน ระดับกระทรวง
กระทรวงสาธารณสุข
หน่วยงาน ระดับกรม
กรมควบคุมโรค
หน่วยงาน ระดับกอง/สำนัก
สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
รายละเอียดโครงการ
การพัฒนาหารูปแบบการผลิตตัวอย่างควบคุมคุณภาพเพื่อการวิเคราะห์ สารตะกั่วในสิ่งแวดล้อมการทำงาน 2547
ประเภทกลุ่มโรค
EN-OCC
ประเภทโครงการ
วิจัยพื้นฐาน
สาขาวิชาการสภาวิจัยแห่งชาติ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วัตถุประสงค์
เพื่อหารูปแบบและดําเนินการผลิตตัวอย่างควบคุมคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ สารตะกั่วในสิ่งแวดล้อมการทํางาน
ปีที่สำเร็จ
2547
คำค้น
สารตะกั่ว
รายชื่อนักวิจัย

รหัสนักวิจัย นักวิจัย อีเมล์
- วรรณา โบราณินทร์ (หัวหน้าโครงการ) -
ช่องทางการเผยแพร่

ช่องทางการเผยแพร่ Urllink
ไม่พบข้อมูลช่องทางการเผยแพร่
ดาวน์โหลดไฟล์ abstract Download
ดาวน์โหลดfull text Download