ผลงานวิจัยกรมควบคุมโรค > รายละเอียดโครงการ

รหัสโครงการ
10000447
ชื่อโครงการ (ไทย)
ศักยภาพของครอบครัวในการดูแลเด็ก อายุต่ำกว่า 5 ปี ที่ป่วยด้วยโรคติดเชื้อเฉียบพลันระบบหายใจ ในจังหวัดพะเยา
ชื่อโครงการ (อังกฤษ)
---
หน่วยงาน ระดับกระทรวง
กระทรวงสาธารณสุข
หน่วยงาน ระดับกรม
กรมควบคุมโรค
หน่วยงาน ระดับกอง/สำนัก
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่
รายละเอียดโครงการ
---
ประเภทกลุ่มโรค
CD
ประเภทโครงการ
วิจัยพื้นฐาน
สาขาวิชาการสภาวิจัยแห่งชาติ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วัตถุประสงค์
เพื่อประเมินผู้ดูแลเด็กในครอบครัว ในด้านแหล่งข้อมูลและความเชื่อในข่าวสารเรื่องสุขภาพ วิธีการปฏิบัติเมื่อเด็กป่วยเป็นหวัดและปอดบวม ความรู้เกี่ยวกับโรค และ การดูแล เมื่อเด็กป่วยเป็นหวัดและปอดบวม และ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความรู้และการดูแลเด็กเมื่อเด็กป่วยเป็นหวัดและปอดบวม
ปีที่สำเร็จ
2540
คำค้น
โรคติดเชื้อเฉียบพลันระบบหายใจ
รายชื่อนักวิจัย

รหัสนักวิจัย นักวิจัย อีเมล์
- นิราภรณ์ ไชยวงค์ (หัวหน้าโครงการ) -
ช่องทางการเผยแพร่

ช่องทางการเผยแพร่ Urllink
ไม่พบข้อมูลช่องทางการเผยแพร่
ดาวน์โหลดไฟล์ abstract Download
ดาวน์โหลดfull text Download