ผลงานวิจัยกรมควบคุมโรค > รายละเอียดโครงการ

รหัสโครงการ
10000446
ชื่อโครงการ (ไทย)
การศึกษาสถานการณ์โลหะหนักในน้ำบริโภคในพื้นที่เสี่ยงต่อสารหนู ของประเทศไทย 2547
ชื่อโครงการ (อังกฤษ)
Situation of Heavy Metal Contaminants in Drinking Water in Arsenic Risk Area, Thailand.
หน่วยงาน ระดับกระทรวง
กระทรวงสาธารณสุข
หน่วยงาน ระดับกรม
กรมควบคุมโรค
หน่วยงาน ระดับกอง/สำนัก
สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
รายละเอียดโครงการ
การศึกษาสถานการณ์โลหะหนักในน้ำบริโภคในพื้นที่เสี่ยงต่อสารหนู ของประเทศไทย 2547
ประเภทกลุ่มโรค
EN-OCC
ประเภทโครงการ
วิจัยพื้นฐาน
สาขาวิชาการสภาวิจัยแห่งชาติ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาสถานการณ์โลหะหนักอื่นๆ ที่ปนเปื้อนน้ำบริโภคในพื้นที่เสี่ยงต่อสารหนู ของประเทศไทย
ปีที่สำเร็จ
2547
คำค้น
สารหนู , โลหะหนัก , น้ำบริโภค
รายชื่อนักวิจัย

รหัสนักวิจัย นักวิจัย อีเมล์
- ศิริพร สิงห์ทอง (หัวหน้าโครงการ) -
ช่องทางการเผยแพร่

ช่องทางการเผยแพร่ Urllink
ไม่พบข้อมูลช่องทางการเผยแพร่
ดาวน์โหลดไฟล์ abstract Download
ดาวน์โหลดfull text Download