ผลงานวิจัยกรมควบคุมโรค > รายละเอียดโครงการ

รหัสโครงการ
10000445
ชื่อโครงการ (ไทย)
ศักยภาพพลังแกนนำในชุมชน เพื่อการป้องกันควบคุมโรคหนอนพยาธิ ของจังหวัดสระแก้วและปราจีนบุรี ปี 2543
ชื่อโครงการ (อังกฤษ)
---
หน่วยงาน ระดับกระทรวง
กระทรวงสาธารณสุข
หน่วยงาน ระดับกรม
กรมควบคุมโรค
หน่วยงาน ระดับกอง/สำนัก
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี
รายละเอียดโครงการ
ศักยภาพพลังแกนนำในชุมชน เพื่อการป้องกันควบคุมโรคหนอนพยาธิ ของจังหวัดสระแก้วและปราจีนบุรี ปี 2543
ประเภทกลุ่มโรค
CD
ประเภทโครงการ
วิจัยพื้นฐาน
สาขาวิชาการสภาวิจัยแห่งชาติ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพของแกนนําเยาวชนและแกนนําชุมชน ในการป้องกันโรคหนอนพยาธิ ก่อนและหลังได้รับการอบรมการสร้างพลัง ในเรื่องความรู้โรคพยาธิปากขอและพยาธิใบไม้ตับ เจตคติและความตระหนักต่อการควบคุมป้องกันโรคหนอนพยาธิ และความเชื่อในความสามารถของตนเองที่จะจัดกิจกรรมควบคุมป้องกันโรคหนอนพยาธิ และศึกษาการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนที่เกิดจากผลการจัดกิจกรรมควบคุมป้องกันโรคหนอนพยาธิระหว่างแกนนําเยาวชนและแกนนําชุมชน ในด้านความรู้โรคพยาธิปากขอและพยาธิใบไม้ตับและพฤติกรรมการป้องกันโรคหนอน
ปีที่สำเร็จ
2543
คำค้น
โรคหนอนพยาธิ
รายชื่อนักวิจัย

รหัสนักวิจัย นักวิจัย อีเมล์
- สมชัย จิรโรจน์วัฒน (หัวหน้าโครงการ) -
ช่องทางการเผยแพร่

ช่องทางการเผยแพร่ Urllink
ไม่พบข้อมูลช่องทางการเผยแพร่
ดาวน์โหลดไฟล์ abstract Download
ดาวน์โหลดfull text Download