ผลงานวิจัยกรมควบคุมโรค > รายละเอียดโครงการ

รหัสโครงการ
10000433
ชื่อโครงการ (ไทย)
ประสิทธิผลของยา doxycycline ในการป้องกันโรคเลปโตสไปโรซีส ในกลุ่มชาวนา
ชื่อโครงการ (อังกฤษ)
An Efficacy trial of Dexycycline Chemoprophylaxis Against Leptospirosis among The Farmmers
หน่วยงาน ระดับกระทรวง
-
หน่วยงาน ระดับกรม
-
หน่วยงาน ระดับกอง/สำนัก
-
รายละเอียดโครงการ
-
ประเภทกลุ่มโรค
CD
ประเภทโครงการ
วิจัยพื้นฐาน
สาขาวิชาการสภาวิจัยแห่งชาติ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วัตถุประสงค์
เพื่อทราบถึงอัตราการเกิดโรคเลปโตสไปโรซีส ในกลุ่มที่ได้รับยา doxycycline เปรียบเทียบกับกลุ่มที่ได้รับยา placebo ศึกษาอาการข้างเคียงที่เกิดจากยาและสาเหตุที่สําคัญที่อาสาสมัครไม่มารับยา ให้ครบตามกําหนด
ปีที่สำเร็จ
2545
คำค้น
โรคเลปโตสไปโรซีส, ยา doxycycline
รายชื่อนักวิจัย

รหัสนักวิจัย นักวิจัย อีเมล์
- นายสุรชัย ศิลาวรรณ (หัวหน้าโครงการ) -
ช่องทางการเผยแพร่

ช่องทางการเผยแพร่ Urllink
ไม่พบข้อมูลช่องทางการเผยแพร่
ดาวน์โหลดไฟล์ abstract Download
ดาวน์โหลดfull text Download