ผลงานวิจัยกรมควบคุมโรค > รายละเอียดโครงการ

รหัสโครงการ
10000432
ชื่อโครงการ (ไทย)
ผลการประเมินการสร้างเครือข่ายการเฝ้าระวังเชิงรุกในระดับหมู่บ้าน ในเขต 5
ชื่อโครงการ (อังกฤษ)
---
หน่วยงาน ระดับกระทรวง
กระทรวงสาธารณสุข
หน่วยงาน ระดับกรม
กรมควบคุมโรค
หน่วยงาน ระดับกอง/สำนัก
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5
รายละเอียดโครงการ
-
ประเภทกลุ่มโรค
SYSTEM
ประเภทโครงการ
วิจัยพื้นฐาน
สาขาวิชาการสภาวิจัยแห่งชาติ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วัตถุประสงค์
เพื่อประเมินกิจกรรมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและอาสาสมัครสาธารณสุข
ปีที่สำเร็จ
2545
คำค้น
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข, อาสาสมัครสาธารณสุข
รายชื่อนักวิจัย

รหัสนักวิจัย นักวิจัย อีเมล์
- นายสุรชัย ศิลาวรรณ (หัวหน้าโครงการ) -
ช่องทางการเผยแพร่

ช่องทางการเผยแพร่ Urllink
ไม่พบข้อมูลช่องทางการเผยแพร่
ดาวน์โหลดไฟล์ abstract Download
ดาวน์โหลดfull text Download