ผลงานวิจัยกรมควบคุมโรค > รายละเอียดโครงการ

รหัสโครงการ
10000425
ชื่อโครงการ (ไทย)
การประเมินผลโครงการสร้างเสริมทักษะชีวิตในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์สำหรับเยาวชนที่อยู่ในระบบการศึกษา สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี
ชื่อโครงการ (อังกฤษ)
The Evaluation of Life Skill and Sexual Education Project in Disease Prevention and Control 7 th Ubonratchathani Province, Thailand
หน่วยงาน ระดับกระทรวง
กระทรวงสาธารณสุข
หน่วยงาน ระดับกรม
กรมควบคุมโรค
หน่วยงาน ระดับกอง/สำนัก
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี
รายละเอียดโครงการ
การประเมินผลโครงการสร้างเสริมทักษะชีวิตในการป้องกันและแก้ไขปัญหา เอดส์สำหรับเยาวชนที่อยู่ในระบบการศึกษา สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี
ประเภทกลุ่มโรค
SALTS
ประเภทโครงการ
วิจัยพื้นฐาน
สาขาวิชาการสภาวิจัยแห่งชาติ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วัตถุประสงค์
เพื่อประเมินผลโครงการการสร้างเสริมทักษะชีวิตในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์สําหรับเยาวชนที่อยู่ในระบบการศึกษา สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี ในด้าน 1. ปัจจัยนําเข้า (Input) ได้แก่นโยบายสถานศึกษา การเข้าร่วมโครงการการสร้างเสริมทักษะชีวิตในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์สําหรับเยาวชน บุคลากรที่รับผิดชอบ การอบรมพัฒนาศักยภาพครูที่รับผิดชอบงานอนามัยโรงเรียน งบประมาณ และการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่นๆ 2. กระบวนการ (Process) ได้แก่ กระบวนการจัดหลักสูตรในโรงเรียน และกิจกรรมการเรียนการสอนเรื
ปีที่สำเร็จ
2551
คำค้น
การประเมินผลโครงการ
รายชื่อนักวิจัย

รหัสนักวิจัย นักวิจัย อีเมล์
- นายเสถียร เชื้อลี (หัวหน้าโครงการ) -
ช่องทางการเผยแพร่

ช่องทางการเผยแพร่ Urllink
ไม่พบข้อมูลช่องทางการเผยแพร่
ดาวน์โหลดไฟล์ abstract Download
ดาวน์โหลดfull text Download