ผลงานวิจัยกรมควบคุมโรค > รายละเอียดโครงการ

รหัสโครงการ
10000040
ชื่อโครงการ (ไทย)
ผลกระทบต่อสุขภาพของเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีการใช้สารเคมีทำลายยุงพาหะนำโรคไข้เลือดออก ในพื้นที่สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดราชบุรี
ชื่อโครงการ (อังกฤษ)
---
หน่วยงาน ระดับกระทรวง
กระทรวงสาธารณสุข
หน่วยงาน ระดับกรม
กรมควบคุมโรค
หน่วยงาน ระดับกอง/สำนัก
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี
รายละเอียดโครงการ
-
ประเภทกลุ่มโรค
CD
ประเภทโครงการ
วิจัยประยุกต์
สาขาวิชาการสภาวิจัยแห่งชาติ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วัตถุประสงค์
1. เพื่อทราบสถานการณ์การใช้สารเคมีและการป้องกันตนเองในการฉีดพ่นทำลายยุงพาหะนำโรคไข้เลือดออกของเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เขตรับผิดชอบสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดราชบุรี 2. เพื่อหาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อสุขภาพของเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้สารเคมีในการฉีดพ่นทำลายยุงพาหะนำโรคไข้เลือดออก ในพื้นที่เขตรับผิดชอบของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดราชบุรี
ปีที่สำเร็จ
2556
คำค้น
การใช้สารเคมีทำลายยุงพาหะนำโรคไข้เลือดออก, ไข้เลือกออก
รายชื่อนักวิจัย

รหัสนักวิจัย นักวิจัย อีเมล์
- นางจอมสุดา อินทรกุล (หัวหน้าโครงการ) -
ช่องทางการเผยแพร่

ช่องทางการเผยแพร่ Urllink
ไม่พบข้อมูลช่องทางการเผยแพร่
ดาวน์โหลดไฟล์ abstract Download
ดาวน์โหลดfull text Download