ผลงานวิจัยกรมควบคุมโรค > รายละเอียดโครงการ

รหัสโครงการ
10000414
ชื่อโครงการ (ไทย)
อัตราการติดโรคพยาธิใบไม้ตับซ้ำของประชาชน ตำบลหนองใหญ่ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
ชื่อโครงการ (อังกฤษ)
Reinfection Rate of Opisthorchisis In Tumbol Nongyai, Prasart District, Surin
หน่วยงาน ระดับกระทรวง
กระทรวงสาธารณสุข
หน่วยงาน ระดับกรม
กรมควบคุมโรค
หน่วยงาน ระดับกอง/สำนัก
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา
รายละเอียดโครงการ
-
ประเภทกลุ่มโรค
CD
ประเภทโครงการ
วิจัยพื้นฐาน
สาขาวิชาการสภาวิจัยแห่งชาติ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วัตถุประสงค์
เพื่อสํารวจอัตราการติดเชื้อซ้ําซากของประชาชนตําบลหนองใหญ่ จํานวน 7 หมู่บ้าน
ปีที่สำเร็จ
2545
คำค้น
การติดเชื้อ, โรคพยาธิใบไม้ตับ
รายชื่อนักวิจัย

รหัสนักวิจัย นักวิจัย อีเมล์
- นายประดิษฐ์ ทองจุ่น (หัวหน้าโครงการ) -
ช่องทางการเผยแพร่

ช่องทางการเผยแพร่ Urllink
ไม่พบข้อมูลช่องทางการเผยแพร่
ดาวน์โหลดไฟล์ abstract Download
ดาวน์โหลดfull text Download