ผลงานวิจัยกรมควบคุมโรค > รายละเอียดโครงการ

รหัสโครงการ
10000410
ชื่อโครงการ (ไทย)
การเฝ้าระวังโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในประเทศไทย ยุค การแพร่ระบาดของโรคเอดส์ ปี 2532-2542
ชื่อโครงการ (อังกฤษ)
The surveillance of sexually transmitted diseases of Thailand In the HIV epidemic era, in 1989-2000
หน่วยงาน ระดับกระทรวง
กระทรวงสาธารณสุข
หน่วยงาน ระดับกรม
กรมควบคุมโรค
หน่วยงาน ระดับกอง/สำนัก
สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
รายละเอียดโครงการ
การเฝ้าระวังโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในประเทศไทย ยุค “การแพร่ระบาดของโรคเอดส์” ปี 2532-2542
ประเภทกลุ่มโรค
SALTS
ประเภทโครงการ
วิจัยพื้นฐาน
สาขาวิชาการสภาวิจัยแห่งชาติ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาแนวโน้มของการเกิดและการกระจายของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในประชากรและพื้นที่ รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ
ปีที่สำเร็จ
2542
คำค้น
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
รายชื่อนักวิจัย

รหัสนักวิจัย นักวิจัย อีเมล์
- นาง สุทิน การถาวร (หัวหน้าโครงการ) -
ช่องทางการเผยแพร่

ช่องทางการเผยแพร่ Urllink
ไม่พบข้อมูลช่องทางการเผยแพร่
ดาวน์โหลดไฟล์ abstract Download
ดาวน์โหลดfull text Download