ผลงานวิจัยกรมควบคุมโรค > รายละเอียดโครงการ

รหัสโครงการ
10000039
ชื่อโครงการ (ไทย)
การประเมินการสัมผัสเอทธิลีนออกไซด์ที่ตกค้างในแผนกจ่ายกลางของโรงพยาบาล
ชื่อโครงการ (อังกฤษ)
(Exposure Assessment of Ethylene oxide Residues in Central Supply Units)
หน่วยงาน ระดับกระทรวง
กระทรวงสาธารณสุข
หน่วยงาน ระดับกรม
กรมควบคุมโรค
หน่วยงาน ระดับกอง/สำนัก
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก
รายละเอียดโครงการ
-
ประเภทกลุ่มโรค
EN-OCC
ประเภทโครงการ
วิจัยประยุกต์
สาขาวิชาการสภาวิจัยแห่งชาติ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วัตถุประสงค์
- เพื่ออธิบายปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับปริมาณเอทธิลีนออกไซด์ที่ตกค้างในบรรยากาศการทำงานของแผนกจ่ายกลางของโรงพยาบาล - เพื่อประเมินการสัมผัสเอทธิลีนออกไซด์ของเจ้าหน้าที่ในแผนกจ่ายกลาง
ปีที่สำเร็จ
2556
คำค้น
เอทธิลีนออกไซด์
รายชื่อนักวิจัย

รหัสนักวิจัย นักวิจัย อีเมล์
- กอบโชค วุฒิโชติวณิชย์กิจ (หัวหน้าโครงการ) -
ช่องทางการเผยแพร่

ช่องทางการเผยแพร่ Urllink
ไม่พบข้อมูลช่องทางการเผยแพร่
ดาวน์โหลดไฟล์ abstract Download
ดาวน์โหลดfull text Download