ผลงานวิจัยกรมควบคุมโรค > รายละเอียดโครงการ

รหัสโครงการ
10000396
ชื่อโครงการ (ไทย)
ศึกษาเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานตามกิจกรรม ในโครงการกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า ระหว่างจังหวัดที่มีและไม่มีผู้ป่วย เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้าติดต่อกัน 5 ปี
ชื่อโครงการ (อังกฤษ)
---
หน่วยงาน ระดับกระทรวง
กระทรวงสาธารณสุข
หน่วยงาน ระดับกรม
กรมควบคุมโรค
หน่วยงาน ระดับกอง/สำนัก
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา
รายละเอียดโครงการ
-
ประเภทกลุ่มโรค
CD
ประเภทโครงการ
วิจัยพื้นฐาน
สาขาวิชาการสภาวิจัยแห่งชาติ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานตามกิจกรรม ในโครงการกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า ระหว่างจังหวัดที่มีและไม่มีผู้ป่วย เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้าติดต่อกัน 5 ปี
ปีที่สำเร็จ
2545
คำค้น
โรคพิษสุนัขบ้า
รายชื่อนักวิจัย

รหัสนักวิจัย นักวิจัย อีเมล์
- นายสุรชัย ศิลาวรรณ (หัวหน้าโครงการ) -
ช่องทางการเผยแพร่

ช่องทางการเผยแพร่ Urllink
ไม่พบข้อมูลช่องทางการเผยแพร่
ดาวน์โหลดไฟล์ abstract Download
ดาวน์โหลดfull text Download