ผลงานวิจัยกรมควบคุมโรค > รายละเอียดโครงการ

รหัสโครงการ
10000037
ชื่อโครงการ (ไทย)
ประเมินผลการบังคับใช้ข้อบัญญัติท้องถิ่นเกี่ยวกับการควบคุมลูกน้ำยุงลายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย
ชื่อโครงการ (อังกฤษ)
The evaluation of Aedes Larval Control Local Provisions Enforcement by Local Government Organization in Thailand.
หน่วยงาน ระดับกระทรวง
กระทรวงสาธารณสุข
หน่วยงาน ระดับกรม
กรมควบคุมโรค
หน่วยงาน ระดับกอง/สำนัก
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช
รายละเอียดโครงการ
-
ประเภทกลุ่มโรค
CD
ประเภทโครงการ
วิจัยประยุกต์
สาขาวิชาการสภาวิจัยแห่งชาติ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ทั่วไป : เพื่อประเมินผลการบังคับใช้ข้อบัญญัติท้องถิ่นเกี่ยวกับการควบคุมลูกน้ำยุงลายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย วัตถุประสงค์เฉพาะ -เพื่อหารูปแบบการบังคับใช้ข้อบัญญัติท้องถิ่นเกี่ยวกับการควบคุมลูกน้ำยุงลายในทางปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย -เพื่อวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการบังคับใช้ข้อบัญญัติท้องถิ่นเกี่ยวกับการควบคุมลูกน้ำยุงลายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย -เพื่อศึกษาคุณลักษณะขององค์กรปกครองส่ว
ปีที่สำเร็จ
2556
คำค้น
การควบคุมลูกน้ำยุงลาย
รายชื่อนักวิจัย

รหัสนักวิจัย นักวิจัย อีเมล์
- นายสุริโย ชูจันทร์ (หัวหน้าโครงการ) -
ช่องทางการเผยแพร่

ช่องทางการเผยแพร่ Urllink
ไม่พบข้อมูลช่องทางการเผยแพร่
ดาวน์โหลดไฟล์ abstract Download
ดาวน์โหลดfull text Download