ผลงานวิจัยกรมควบคุมโรค > รายละเอียดโครงการ

รหัสโครงการ
10000036
ชื่อโครงการ (ไทย)
การออกแบบกิจกรรมส่งเสริมการใช้ถุงยางอนามัยและสารหล่อลื่น ที่ไวต่อมิติสังคม วัฒนธรรม ในกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย
ชื่อโครงการ (อังกฤษ)
Designing Social and Cultural-Sensitive Intervention Model for Promotion Condom Use in Men who have sex with Men
หน่วยงาน ระดับกระทรวง
กระทรวงสาธารณสุข
หน่วยงาน ระดับกรม
กรมควบคุมโรค
หน่วยงาน ระดับกอง/สำนัก
สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
รายละเอียดโครงการ
โครงการวิจัยนี้ใช้วิธีวิทยาเชิงคุณภาพเป็นหลัก มีวัตถุประสงค์เพื่vออกแบบกิจกรรมส่งเสริมการใช้ถุงยางอนามัย ที่ไวต่อมิติสังคม วัฒนธรรม ในกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย ในพื้นที่เป้าหมาย 4 จังหวัด ในประเทศไทย ได้แก่ จังหวัดภูเก็ต ชลบุรี อุบลราชธานี และเชียงใหม่ ดำเนินการวิจัยโดยมีขั้นตอน 2 ระยะ
ประเภทกลุ่มโรค
SALTS
ประเภทโครงการ
วิจัยประยุกต์
สาขาวิชาการสภาวิจัยแห่งชาติ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ในระยะที่ 1: 1. เพื่อศึกษาระบบเพศวิถี ทัศนคติ ความเชื่อ และความคาดหวัง ของชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายภายใต้รูปแบบความสัมพันธ์ทางเพศที่หลากหลาย ที่มีอิทธิพลต่อการใช้และไม่ใช้ถุงยางอนามัยและสารหล่อลื่นในการป้องกันโรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 2. เพื่อศึกษาปัจจัยแวดล้อมในมิติสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมือง ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้และไม่ใช้ถุงยางอนามัยและสารหล่อลื่น และการเข้าถึงข้อมูลด้านสุขภาพ และการเข้าถึงแหล่งบริการถุงยางอนามัยและสารหล่อลื่น ของกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย
ปีที่สำเร็จ
2556
คำค้น
กิจกรรมส่งเสริมการใช้ถุงยางอนามัยและสารหล่อลื่น,เพศสัมพันธ์กับชาย
รายชื่อนักวิจัย

รหัสนักวิจัย นักวิจัย อีเมล์
- นางอัมพร ศรีสำรวล (หัวหน้าโครงการ) -
ช่องทางการเผยแพร่

ช่องทางการเผยแพร่ Urllink
ไม่พบข้อมูลช่องทางการเผยแพร่
ดาวน์โหลดไฟล์ abstract Download
ดาวน์โหลดfull text Download