ผลงานวิจัยกรมควบคุมโรค > รายละเอียดโครงการ

รหัสโครงการ
10000373
ชื่อโครงการ (ไทย)
การศึกษาวิจัยด้านการวิเคราะห์โครงสร้าง บทบาทหน้าที่และภารกิจของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาเครือข่ายป้องกันควบคุมโรคภัย
ชื่อโครงการ (อังกฤษ)
The Study of Infrastructure, Authority and Activities of the Local Administrative Organizations For Network Development on Disease Prevention and Control
หน่วยงาน ระดับกระทรวง
กระทรวงสาธารณสุข
หน่วยงาน ระดับกรม
กรมควบคุมโรค
หน่วยงาน ระดับกอง/สำนัก
สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
รายละเอียดโครงการ
การศึกษาวิจัยด้านการวิเคราะห์โครงสร้าง บทบาทหน้าที่และภารกิจของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาเครือข่ายป้องกันควบคุมโรคภัย
ประเภทกลุ่มโรค
EN-OCC
ประเภทโครงการ
วิจัยพื้นฐาน
สาขาวิชาการสภาวิจัยแห่งชาติ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วัตถุประสงค์
เพื่อทราบโครงสร้าง บทบาทหน้าที่และภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาเครือข่ายป้องกันควบคุมโรคภัยและถ่ายโอนภารกิจการป้องกันควบคุมโรคภัย
ปีที่สำเร็จ
2550
คำค้น
การวิเคราะห์โครงสร้าง,บทบาทหน้าที่และภารกิจของ, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รายชื่อนักวิจัย

รหัสนักวิจัย นักวิจัย อีเมล์
- ดร.นพ.สมเกียรติ ศิริรัตนพฤกษ์ (หัวหน้าโครงการ) -
ช่องทางการเผยแพร่

ช่องทางการเผยแพร่ Urllink
ไม่พบข้อมูลช่องทางการเผยแพร่
ดาวน์โหลดไฟล์ abstract Download
ดาวน์โหลดfull text Download