ผลงานวิจัยกรมควบคุมโรค > รายละเอียดโครงการ

รหัสโครงการ
10000035
ชื่อโครงการ (ไทย)
การพัฒนารูปแบบการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์เพื่อสุขภาวะชุมชนโดยการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม กรณีศึกษาชุมชนแห่งหนึ่งอำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ
ชื่อโครงการ (อังกฤษ)
(An AIDS Prevention Model Development for Community Health through Participatory Action Research Approach: A Case Study In Nonkhun District, Sisaket Province)
หน่วยงาน ระดับกระทรวง
กระทรวงสาธารณสุข
หน่วยงาน ระดับกรม
กรมควบคุมโรค
หน่วยงาน ระดับกอง/สำนัก
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี
รายละเอียดโครงการ
การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research-PAR) นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสรุปบทเรียนการพัฒนาแนวทางการป้องกันปัญหาเอดส์โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของชุมชน มุ่งส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของคนในชุมชนเพื่อปกป้องลูกหลานให้ห่างไกลจากโรคเอดส์ซึ่งดําเนินการวิจัยในพื้นที่ อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ
ประเภทกลุ่มโรค
SALTS
ประเภทโครงการ
วิจัยประยุกต์
สาขาวิชาการสภาวิจัยแห่งชาติ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วัตถุประสงค์
เพื่อสรุปบทเรียนการพัฒนาแนวทางการปองกันปัญหาเอดส์โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของชุมชน
ปีที่สำเร็จ
2555
คำค้น
การป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์,เอดส์
รายชื่อนักวิจัย

รหัสนักวิจัย นักวิจัย อีเมล์
- นายเสถียร เชื้อลี (หัวหน้าโครงการ) -
ช่องทางการเผยแพร่

ช่องทางการเผยแพร่ Urllink
ไม่พบข้อมูลช่องทางการเผยแพร่
ดาวน์โหลดไฟล์ abstract Download
ดาวน์โหลดfull text Download