ผลงานวิจัยกรมควบคุมโรค > รายละเอียดโครงการ

รหัสโครงการ
10000359
ชื่อโครงการ (ไทย)
การให้วัคซีน dT และ OPV ในนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1 พ.ศ. 2541-2542
ชื่อโครงการ (อังกฤษ)
dT AND OPV IMMUNIZATION ACTIVITIES IN SCHOOL CHILDREN GRADE 1, 1998-1999
หน่วยงาน ระดับกระทรวง
กระทรวงสาธารณสุข
หน่วยงาน ระดับกรม
กรมควบคุมโรค
หน่วยงาน ระดับกอง/สำนัก
สำนักโรคติดต่อทั่วไป
รายละเอียดโครงการ
-
ประเภทกลุ่มโรค
CD
ประเภทโครงการ
วิจัยพื้นฐาน
สาขาวิชาการสภาวิจัยแห่งชาติ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วัตถุประสงค์
-
ปีที่สำเร็จ
2542
คำค้น
สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค, EPI, OPV, dT
รายชื่อนักวิจัย

รหัสนักวิจัย นักวิจัย อีเมล์
- เอมอร ราษฎร์จำเริญสุข (หัวหน้าโครงการ) -
ช่องทางการเผยแพร่

ช่องทางการเผยแพร่ Urllink
ไม่พบข้อมูลช่องทางการเผยแพร่
ดาวน์โหลดไฟล์ abstract Download
ดาวน์โหลดfull text Download