ผลงานวิจัยกรมควบคุมโรค > รายละเอียดโครงการ

รหัสโครงการ
10000034
ชื่อโครงการ (ไทย)
การพัฒนารูปแบบการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนการศึกษา: ตำบลน้ำดิบ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน
ชื่อโครงการ (อังกฤษ)
MODEL DEVEL0PMENT FOR DENGUE PREVENTION AND CONTROL IN TAMBOL NAMDIP, AMPEUR PASANG, LAMPOON PROVINCE. A PARTICIPATORY ACTION RESEARCH APPROACH.
หน่วยงาน ระดับกระทรวง
กระทรวงสาธารณสุข
หน่วยงาน ระดับกรม
กรมควบคุมโรค
หน่วยงาน ระดับกอง/สำนัก
กองโรคติดต่อนำโดยแมลง
รายละเอียดโครงการ
การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม สามารถเป็นแนวทางหนึ่งในการพัฒนารูปแบบการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยผ่านกระบวนการพัฒนาศักยภาพของชุมชนทั้งเทคนิควิชาการและจิตใจ โดยการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการวิจัย และการลงมือปฏิบัติการ และการมีภาคีการเรียนรู้ ช่วยเหลือกันระหว่างชุมชนกับนักวิชาการภายนอก
ประเภทกลุ่มโรค
CD
ประเภทโครงการ
วิจัยประยุกต์
สาขาวิชาการสภาวิจัยแห่งชาติ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนารูปแบบการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน พื้นที่ศึกษา คือ ตำบลน้ำดิบ อำเภอป่าซาง จัังหวัดลำพูน
ปีที่สำเร็จ
2555
คำค้น
การป้องกันควบคุมไข้เลือดออก,การมีส่วนร่วมของชุมชน
รายชื่อนักวิจัย

รหัสนักวิจัย นักวิจัย อีเมล์
- นางบุษบง เจาฑานนท์ (หัวหน้าโครงการ) -
ช่องทางการเผยแพร่

ช่องทางการเผยแพร่ Urllink
ไม่พบข้อมูลช่องทางการเผยแพร่
ดาวน์โหลดไฟล์ abstract Download
ดาวน์โหลดfull text Download