ผลงานวิจัยกรมควบคุมโรค > รายละเอียดโครงการ

รหัสโครงการ
10000352
ชื่อโครงการ (ไทย)
สำรวจการรับรู้และการยอมรับของประชาชน กทม. ที่มีต่อการรณรงค์ให้วัคซีนโปลิโอแก่เด็กทั่วประเทศ ก่อนการรณรงค์ฯ ปี 2539
ชื่อโครงการ (อังกฤษ)
---
หน่วยงาน ระดับกระทรวง
กระทรวงสาธารณสุข
หน่วยงาน ระดับกรม
กรมควบคุมโรค
หน่วยงาน ระดับกอง/สำนัก
สำนักระบาดวิทยา
รายละเอียดโครงการ
สำรวจการรับรู้และการยอมรับของประชาชน กทม. ที่มีต่อการรณรงค์ให้วัคซีนโปลิโอแก่เด็กทั่วประเทศ ก่อนการรณรงค์ฯ ปี 2539
ประเภทกลุ่มโรค
CD
ประเภทโครงการ
วิจัยพื้นฐาน
สาขาวิชาการสภาวิจัยแห่งชาติ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วัตถุประสงค์
สำรวจการรับรู้และการยอมรับของประชาชน กทม. ที่มีต่อการรณรงค์ให้วัคซีนโปลิโอแก่เด็กทั่วประเทศ ก่อนการรณรงค์ฯ ปี 2539
ปีที่สำเร็จ
2539
คำค้น
วัคซีนโปลิโอ
รายชื่อนักวิจัย

รหัสนักวิจัย นักวิจัย อีเมล์
- พิชญา ลบล้ำเลิศ (หัวหน้าโครงการ) -
ช่องทางการเผยแพร่

ช่องทางการเผยแพร่ Urllink
ไม่พบข้อมูลช่องทางการเผยแพร่
ดาวน์โหลดไฟล์ abstract Download
ดาวน์โหลดfull text Download