ผลงานวิจัยกรมควบคุมโรค > รายละเอียดโครงการ

รหัสโครงการ
10000347
ชื่อโครงการ (ไทย)
การสร้างความตระหนักเกษตรกรปลอดโรคผู้บริโภคปลอดภัยโดยใช้แนวทาง HIA
ชื่อโครงการ (อังกฤษ)
Increasing Health Concern among Farmers and Consumers using HIA method
หน่วยงาน ระดับกระทรวง
กระทรวงสาธารณสุข
หน่วยงาน ระดับกรม
กรมควบคุมโรค
หน่วยงาน ระดับกอง/สำนัก
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์
รายละเอียดโครงการ
การสร้างความตระหนักเกษตรกรปลอดโรคผู้บริโภคปลอดภัยโดยใช้แนวทาง HIA
ประเภทกลุ่มโรค
EN-OCC
ประเภทโครงการ
วิจัยพื้นฐาน
สาขาวิชาการสภาวิจัยแห่งชาติ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วัตถุประสงค์
เพื่อให้กลุ่มเกษตรกร ประชาชนทั่วไป(ผู้บริโภค) ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมเรียนรู้ถึงผลกระทบทางสุขภาพ สิ่งแวดล้อม และหาทางออกที่ดีที่สุดในการป้องกัน แก้ไขปัญหารร่วมกันโดยใช้กระบวนการ HIA (Health Impact Assessment)
ปีที่สำเร็จ
2547
คำค้น
แนวทาง HIA , ความตระหนัก
รายชื่อนักวิจัย

รหัสนักวิจัย นักวิจัย อีเมล์
- กมล พจชนะ (หัวหน้าโครงการ) -
ช่องทางการเผยแพร่

ช่องทางการเผยแพร่ Urllink
ไม่พบข้อมูลช่องทางการเผยแพร่
ดาวน์โหลดไฟล์ abstract Download
ดาวน์โหลดfull text Download