ผลงานวิจัยกรมควบคุมโรค > รายละเอียดโครงการ

รหัสโครงการ
10000346
ชื่อโครงการ (ไทย)
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะโภชนาการเกิน และความเสี่ยงต่อสุขภาพจากภาวะโภชนาการเกินในเด็กระดับประถมศึกษา ในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี
ชื่อโครงการ (อังกฤษ)
Co-relation Factor of the overweight and Health Risk Factor in Obesity children of the Primary school at the area of municipality of Ubonratchathani province
หน่วยงาน ระดับกระทรวง
กระทรวงสาธารณสุข
หน่วยงาน ระดับกรม
กรมควบคุมโรค
หน่วยงาน ระดับกอง/สำนัก
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี
รายละเอียดโครงการ
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะโภชนาการเกิน และความเสี่ยงต่อสุขภาพจากภาวะ โภชนาการเกินในเด็กระดับประถมศึกษา ในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี
ประเภทกลุ่มโรค
NATI
ประเภทโครงการ
วิจัยพื้นฐาน
สาขาวิชาการสภาวิจัยแห่งชาติ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วัตถุประสงค์
-
ปีที่สำเร็จ
2547
คำค้น
ภาวะโภชนาการเกิน
รายชื่อนักวิจัย

รหัสนักวิจัย นักวิจัย อีเมล์
- นางฐิติมา โกศัลวิตร (หัวหน้าโครงการ) -
ช่องทางการเผยแพร่

ช่องทางการเผยแพร่ Urllink
ไม่พบข้อมูลช่องทางการเผยแพร่
ดาวน์โหลดไฟล์ abstract Download
ดาวน์โหลดfull text Download