ผลงานวิจัยกรมควบคุมโรค > รายละเอียดโครงการ

รหัสโครงการ
10000345
ชื่อโครงการ (ไทย)
พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวานเปรียบเทียบกับกลุ่มผู้ป่วยเบาหวาน ที่ได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่อง
ชื่อโครงการ (อังกฤษ)
Health Promotion Behavior of Diabetes Mellitus Risk Group compare with Continuous care Diabetes Mellitus Group
หน่วยงาน ระดับกระทรวง
กระทรวงสาธารณสุข
หน่วยงาน ระดับกรม
กรมควบคุมโรค
หน่วยงาน ระดับกอง/สำนัก
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี
รายละเอียดโครงการ
พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวานเปรียบเทียบกับกลุ่มผู้ป่วยเบาหวาน ที่ได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่อง
ประเภทกลุ่มโรค
NATI
ประเภทโครงการ
วิจัยพื้นฐาน
สาขาวิชาการสภาวิจัยแห่งชาติ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวานเปรียบเทียบกบกลุ่มมผู้ป่วยเบาหวานทได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่อง
ปีที่สำเร็จ
2547
คำค้น
กลุ่มผู้ป่วยเบาหวาน
รายชื่อนักวิจัย

รหัสนักวิจัย นักวิจัย อีเมล์
- นางฐิติมา โกศัลวิตร (หัวหน้าโครงการ) -
ช่องทางการเผยแพร่

ช่องทางการเผยแพร่ Urllink
ไม่พบข้อมูลช่องทางการเผยแพร่
ดาวน์โหลดไฟล์ abstract Download
ดาวน์โหลดfull text Download