ผลงานวิจัยกรมควบคุมโรค > รายละเอียดโครงการ

รหัสโครงการ
10000343
ชื่อโครงการ (ไทย)
วิเคราะห์การจัดสรรงบประมาณด้านสาธารณสุขขององค์การบริหารส่วนตำบล ในพื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนบน
ชื่อโครงการ (อังกฤษ)
The Study of Public Health Budget Analysis of Local Administrative in 7 Upper Southern Provinces
หน่วยงาน ระดับกระทรวง
กระทรวงสาธารณสุข
หน่วยงาน ระดับกรม
กรมควบคุมโรค
หน่วยงาน ระดับกอง/สำนัก
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช
รายละเอียดโครงการ
-
ประเภทกลุ่มโรค
SYSTEM
ประเภทโครงการ
วิจัยพื้นฐาน
สาขาวิชาการสภาวิจัยแห่งชาติ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาการจัดสรรงบประมาณด้านสาธารณสุขและศึกษากระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตําบลในพื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนบน
ปีที่สำเร็จ
2552
คำค้น
งบประมาณด้านสาธารณสุข
รายชื่อนักวิจัย

รหัสนักวิจัย นักวิจัย อีเมล์
- นางปรุงจิต หมายดี (หัวหน้าโครงการ) -
ช่องทางการเผยแพร่

ช่องทางการเผยแพร่ Urllink
ไม่พบข้อมูลช่องทางการเผยแพร่
ดาวน์โหลดไฟล์ abstract Download
ดาวน์โหลดfull text Download