ผลงานวิจัยกรมควบคุมโรค > รายละเอียดโครงการ

รหัสโครงการ
10000342
ชื่อโครงการ (ไทย)
สมรรถภาพปอดของตำรวจจราจรกับมลพิษทางอากาศ ในอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ชื่อโครงการ (อังกฤษ)
---
หน่วยงาน ระดับกระทรวง
กระทรวงสาธารณสุข
หน่วยงาน ระดับกรม
กรมควบคุมโรค
หน่วยงาน ระดับกอง/สำนัก
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช
รายละเอียดโครงการ
-
ประเภทกลุ่มโรค
EN-OCC
ประเภทโครงการ
วิจัยพื้นฐาน
สาขาวิชาการสภาวิจัยแห่งชาติ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วัตถุประสงค์
- ศึกษาสภาวะสมรรถภาพปอดของตํารวจจราจร สถานีตํารวจภูธรอําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี - ศึกษาสภาพแวดล้อมทางอากาศที่เป็นมลพิษในอําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี - ศึกษาหาความสัมพันธ์ระหว่างมลพิษทางอากาศกับสมรรถภาพปอดของตํารวจจราจร - ศึกษาหาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการใส่หน้ากากป้องกันกับสมรรถภาพปอดของตํารวจจราจร - ศึกษาหาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพหน้ากากป้องกันกับสมรรถภาพปอดของตํารวจจราจร
ปีที่สำเร็จ
2552
คำค้น
มลพิษทางอากาศ
รายชื่อนักวิจัย

รหัสนักวิจัย นักวิจัย อีเมล์
- วิยะดา แซ่เตีย (หัวหน้าโครงการ) -
ช่องทางการเผยแพร่

ช่องทางการเผยแพร่ Urllink
ไม่พบข้อมูลช่องทางการเผยแพร่
ดาวน์โหลดไฟล์ abstract Download
ดาวน์โหลดfull text Download