ผลงานวิจัยกรมควบคุมโรค > รายละเอียดโครงการ

รหัสโครงการ
10000341
ชื่อโครงการ (ไทย)
รูปแบบการแสวงหาบริการสุขภาพและพฤติกรรมการป้องกันโรคของแรงงานต่างด้าวที่ป่วย เป็นโรคมาลาเรียในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ตอนบน ประเทศไทย
ชื่อโครงการ (อังกฤษ)
THE PETTERN OF HEALTH SEEKING AND BEHAVIOR PREVENTION ON MALARIAPATIENTS OF THE FOREIGN LABOR IN BORDER AREA, UPPER SOUTH, THAILAND
หน่วยงาน ระดับกระทรวง
กระทรวงสาธารณสุข
หน่วยงาน ระดับกรม
กรมควบคุมโรค
หน่วยงาน ระดับกอง/สำนัก
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช
รายละเอียดโครงการ
-
ประเภทกลุ่มโรค
CD
ประเภทโครงการ
วิจัยพื้นฐาน
สาขาวิชาการสภาวิจัยแห่งชาติ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วัตถุประสงค์
1. เพื่อหารูปแบบการแสวงหาบริการทางสุขภาพของแรงงานต่างด้าว 2. เพื่อหารูปแบบพฟติกรรมการป้องกันโรคมาลาเรียของแรงงานตางด้าว 3. เพื่อหาปัจจัยที่สัมพันธ์กับการป่วยเป็นโรคมาลาเรียและพฤติกรรมการป้องกันโรคมาลาเรียของแรงงานตา่งด้าว
ปีที่สำเร็จ
2552
คำค้น
โรคมาลาเรีย , แรงงานต่างด้าว
รายชื่อนักวิจัย

รหัสนักวิจัย นักวิจัย อีเมล์
- สุกาญดา หมื่นราษฎร์ (หัวหน้าโครงการ) -
ช่องทางการเผยแพร่

ช่องทางการเผยแพร่ Urllink
ไม่พบข้อมูลช่องทางการเผยแพร่
ดาวน์โหลดไฟล์ abstract Download
ดาวน์โหลดfull text Download