ผลงานวิจัยกรมควบคุมโรค > รายละเอียดโครงการ

รหัสโครงการ
10000340
ชื่อโครงการ (ไทย)
รูปแบบการพัฒนาศักยภาพโรงเรียนและนักเรียนแกนนำสุขภาพระดับประถมศึกษาในการดำเนินป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกพื้นที่ภาคใต้ตอนบน
ชื่อโครงการ (อังกฤษ)
A pattern of potential development of school and student health leader at the primary education level in prevention and control of dengue haemorrhagic fever in upper south of Thailand
หน่วยงาน ระดับกระทรวง
กระทรวงสาธารณสุข
หน่วยงาน ระดับกรม
กรมควบคุมโรค
หน่วยงาน ระดับกอง/สำนัก
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช
รายละเอียดโครงการ
-
ประเภทกลุ่มโรค
CD
ประเภทโครงการ
วิจัยพื้นฐาน
สาขาวิชาการสภาวิจัยแห่งชาติ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาระดับศักยภาพของโรงเรียนและนักเรียนแกนนำสุขภาพ ต่อการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในโรงเรียน 2. เพื่อพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างศักยภาพโรงเรียน และนักเรียนแกนนำสุขภาพในการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในโรงเรียน 3. เพื่อศึกษาปัจจัยด้านแรงจูงใจต่อการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกของครูอนามัยโรงเรียนและนักเรียนแกนนำสุขภาพ
ปีที่สำเร็จ
2552
คำค้น
การดำเนินป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก
รายชื่อนักวิจัย

รหัสนักวิจัย นักวิจัย อีเมล์
- ประภัสสร ดำแป้น (หัวหน้าโครงการ) -
ช่องทางการเผยแพร่

ช่องทางการเผยแพร่ Urllink
ไม่พบข้อมูลช่องทางการเผยแพร่
ดาวน์โหลดไฟล์ abstract Download
ดาวน์โหลดfull text Download