ผลงานวิจัยกรมควบคุมโรค > รายละเอียดโครงการ

รหัสโครงการ
10000032
ชื่อโครงการ (ไทย)
การศึกษาค่าใช้จ่ายต่อหน่วยในงานบริการตรวจวิเคราะห์เพื่อยืนยันผลทางห้องปฏิบัติการของสำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
ชื่อโครงการ (อังกฤษ)
Unit Cost Analysis of Tertiary Laboratory Services in Bureau of Occupationaland Environmental Diseases
หน่วยงาน ระดับกระทรวง
กระทรวงสาธารณสุข
หน่วยงาน ระดับกรม
กรมควบคุมโรค
หน่วยงาน ระดับกอง/สำนัก
สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
รายละเอียดโครงการ
ศึกษาต้นทุนต่อหน่วยของการบริการตรวจวิเคราะห์เพื่อยืนยันผลทางห้องปฏิบัติการและศึกษาคุณลักษณะต้นทุนค่าใช้จ่ายแต่ละประเภทของการบริการตรวจวิเคราะห์เพื่อยืนยันผลทางห้องปฏิบัติการของสานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ด้วยการเก็บข้อมูลแบบย้อนหลังของปีงบประมาณ 2554 การศึกษาได้แยกข้อมูลเป็น 2 วิธี คือการวิเคราะห์หาต้นทุนการให้บริการต่อหน่วยตามหน้าที่ และการวิเคราะห์หาต้นทุนการให้บริการต่อหน่วยตามพฤติกรรมต้นทุน
ประเภทกลุ่มโรค
EN-OCC
ประเภทโครงการ
วิจัยประยุกต์
สาขาวิชาการสภาวิจัยแห่งชาติ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาคุณลักษณะของต้นทุนค่าใช้จ่ายแต่ละประเภทของการบริการตรวจตติยภูมิทางห้องปฏิบัติการของศูนย์อ้างอิงทางห้องปฏิบัติการและพิษวิทยา 2.เพื่อศึกษาต้นทุนต่อหน่วยของการบริการตรวจตติยภูมิทางห้องปฏิบัติการของศูนย์อ้างอิงทางห้องปฏิบัติการและพิษวิทยาสำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
ปีที่สำเร็จ
2555
คำค้น
ห้องปฏิบัติการ , โรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
รายชื่อนักวิจัย

รหัสนักวิจัย นักวิจัย อีเมล์
- สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม (หัวหน้าโครงการ) -
ช่องทางการเผยแพร่

ช่องทางการเผยแพร่ Urllink
ไม่พบข้อมูลช่องทางการเผยแพร่
ดาวน์โหลดไฟล์ abstract Download
ดาวน์โหลดfull text Download