ผลงานวิจัยกรมควบคุมโรค > รายละเอียดโครงการ

รหัสโครงการ
10000334
ชื่อโครงการ (ไทย)
ประสิทธิผลการนำกระบวนการตลาดเชิงสังคมปรับเปลี่ยน พฤติกรรมป้องกันไข้มาลาเรียของเกษตรกร
ชื่อโครงการ (อังกฤษ)
The Effective of Social Marketing on Agriculturist for Malaria Prevention.
หน่วยงาน ระดับกระทรวง
กระทรวงสาธารณสุข
หน่วยงาน ระดับกรม
กรมควบคุมโรค
หน่วยงาน ระดับกอง/สำนัก
กองโรคติดต่อนำโดยแมลง
รายละเอียดโครงการ
ประสิทธิผลการนำกระบวนการตลาดเชิงสังคมปรับเปลี่ยน พฤติกรรมป้องกันไข้มาลาเรียของเกษตรกร
ประเภทกลุ่มโรค
CD
ประเภทโครงการ
วิจัยพื้นฐาน
สาขาวิชาการสภาวิจัยแห่งชาติ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาประสิทธิผลการนํากระบวนการตลาดเชิงสังคมในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมปhองกันไข้มาลาเรียของเกษตรกร
ปีที่สำเร็จ
2549
คำค้น
พฤติกรรมป้องกันไข้มาลาเรีย , เกษตรกร
รายชื่อนักวิจัย

รหัสนักวิจัย นักวิจัย อีเมล์
- นางบุษบง เจาฑานนท์ (หัวหน้าโครงการ) -
ช่องทางการเผยแพร่

ช่องทางการเผยแพร่ Urllink
ไม่พบข้อมูลช่องทางการเผยแพร่
ดาวน์โหลดไฟล์ abstract Download
ดาวน์โหลดfull text Download