ผลงานวิจัยกรมควบคุมโรค > รายละเอียดโครงการ

รหัสโครงการ
10000328
ชื่อโครงการ (ไทย)
การพัฒนาชุดตรวจ (Research Project)DOT-ELISA ในการทำ Sero-epidemiology เพื่อใช้เป็นระบบเตือนภัย การแพร่ระบาดของไข้มาลาเรียในประเทศไทย
ชื่อโครงการ (อังกฤษ)
Developing DOT-ELISA for using as an effective tool for epidemic alert in remote sensitive areas in Thailand.
หน่วยงาน ระดับกระทรวง
กระทรวงสาธารณสุข
หน่วยงาน ระดับกรม
กรมควบคุมโรค
หน่วยงาน ระดับกอง/สำนัก
กองโรคติดต่อนำโดยแมลง
รายละเอียดโครงการ
การพัฒนาชุดตรวจ (Research Project)DOT-ELISA ในการทำ Sero-epidemiology เพื่อใช้เป็นระบบเตือนภัย การแพร่ระบาดของไข้มาลาเรียในประเทศไทย
ประเภทกลุ่มโรค
CD / VECTOR
ประเภทโครงการ
วิจัยประยุกต์
สาขาวิชาการสภาวิจัยแห่งชาติ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วัตถุประสงค์
1. วัตถุประสงค์สุดท้าย ( Ultimate objective) การได้เครื่องมือเป็นระบบเตือนภัยในการแพร่ระบาดของโรคมาลาเรียที่สามารถใช้ได้ในภาคสนาม โดยใช้หลักการทางภูมิคุ้มกันวิทยา 2. วัตถุประสงค์เฉพาะ ( Immediate objective) การพัฒนาวิธี GAPDH based DOTELISA เพื่อนำมาใช้ในการตรวจวัดระดับภูมิคุ้มกันต่อเชื้อมาลาเรียในภาคสนาม ในท้องที่ของหมู่บ้านหนึ่ง ในตําบลสัพยาอําเภอท่ใหม่ จังหวัดจันทบุรี เพื่อใช้เปนเครื่องในการเตือนภัยการแพร่ระบาดของไข้มาลาเรียอย่างทันท่วงที ELISA เป็นวิธี Gold standard.
ปีที่สำเร็จ
-
คำค้น
การพัฒนาชุดตรวจ,ไข้มาลาเรีย
รายชื่อนักวิจัย

รหัสนักวิจัย นักวิจัย อีเมล์
- ดร. พงษ์วิทย์ บัวล้อมใบ (หัวหน้าโครงการ) -
ช่องทางการเผยแพร่

ช่องทางการเผยแพร่ Urllink
ไม่พบข้อมูลช่องทางการเผยแพร่
ดาวน์โหลดไฟล์ abstract Download
ดาวน์โหลดfull text Download