ผลงานวิจัยกรมควบคุมโรค > รายละเอียดโครงการ

รหัสโครงการ
10000031
ชื่อโครงการ (ไทย)
การพัฒนาชุดสำหรับตรวจสอบคุณภาพการย้อมของสีย้อมเชื้อติดสีทนกรด (AFB)
ชื่อโครงการ (อังกฤษ)
Development of test kids for quality control of Acid - Fast Bacilli staining
หน่วยงาน ระดับกระทรวง
กระทรวงสาธารณสุข
หน่วยงาน ระดับกรม
กรมควบคุมโรค
หน่วยงาน ระดับกอง/สำนัก
สำนักวัณโรค
รายละเอียดโครงการ
-
ประเภทกลุ่มโรค
SALTS
ประเภทโครงการ
วิจัยประยุกต์
สาขาวิชาการสภาวิจัยแห่งชาติ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วัตถุประสงค์
เพื่อผลิตชุดสำหรับตรวจสอบคุณภาพการย้อมของสีย้อมเชื้อติดสีทนกรดและประเมินประสิทธิภาพกับการใช้งานในพื้นที่
ปีที่สำเร็จ
2555
คำค้น
การย้อมของสีย้อมเชื้อติดสีทนกรด
รายชื่อนักวิจัย

รหัสนักวิจัย นักวิจัย อีเมล์
- นางสาวสายใจ สมิทธิการ (หัวหน้าโครงการ) -
ช่องทางการเผยแพร่

ช่องทางการเผยแพร่ Urllink
ไม่พบข้อมูลช่องทางการเผยแพร่
ดาวน์โหลดไฟล์ abstract Download
ดาวน์โหลดfull text Download