ผลงานวิจัยกรมควบคุมโรค > รายละเอียดโครงการ

รหัสโครงการ
10000326
ชื่อโครงการ (ไทย)
การพัฒนานวัตกรรมการประชาสัมพันธ์โรคติดต่อนำโดยแมลงรูปแบบที่เหมาะสม
ชื่อโครงการ (อังกฤษ)
The Innovational Development of Public Relations for Vector Borne Disease
หน่วยงาน ระดับกระทรวง
กระทรวงสาธารณสุข
หน่วยงาน ระดับกรม
กรมควบคุมโรค
หน่วยงาน ระดับกอง/สำนัก
กองโรคติดต่อนำโดยแมลง
รายละเอียดโครงการ
การพัฒนานวัตกรรมการประชาสัมพันธ์โรคติดต่อนำโดยแมลงรูปแบบที่เหมาะสม
ประเภทกลุ่มโรค
CD
ประเภทโครงการ
วิจัยประยุกต์
สาขาวิชาการสภาวิจัยแห่งชาติ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วัตถุประสงค์
เพื่อประเมินผลการใช้สื่อประชาสัมพันธ์โรคติดต่อนําโดยแมลง (ไข้เลือดออก มาลาเรีย เท้าช้างและไรอ่อน) ในรูปแบบเดิมและพัฒนานวัตกรรมการประชาสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพและตรงกับกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น
ปีที่สำเร็จ
2547
คำค้น
โรคติดต่อนำโดยแมลง
รายชื่อนักวิจัย

รหัสนักวิจัย นักวิจัย อีเมล์
- วรวิทย์ ศรีสุวรรณธัช (หัวหน้าโครงการ) -
ช่องทางการเผยแพร่

ช่องทางการเผยแพร่ Urllink
ไม่พบข้อมูลช่องทางการเผยแพร่
ดาวน์โหลดไฟล์ abstract Download
ดาวน์โหลดfull text Download