ผลงานวิจัยกรมควบคุมโรค > รายละเอียดโครงการ

รหัสโครงการ
10000312
ชื่อโครงการ (ไทย)
ความพึงพอใจของผู้มารับบริการต่อการให้บริการของเจ้าหน้าที่ หน่วยกามโรคและโรคเอดส์ที่ 12.1 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ชื่อโครงการ (อังกฤษ)
The clients’ satisfaction on services of Venereal Diseases and Aids unit 12.1 Amphoe Hatyai, Songkhla.
หน่วยงาน ระดับกระทรวง
กระทรวงสาธารณสุข
หน่วยงาน ระดับกรม
กรมควบคุมโรค
หน่วยงาน ระดับกอง/สำนัก
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา
รายละเอียดโครงการ
ความพึงพอใจของผู้มารับบริการต่อการให้บริการของเจ้าหน้าที่ หน่วยกามโรคและโรคเอดส์ที่ 12.1 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ประเภทกลุ่มโรค
SYSTEM
ประเภทโครงการ
วิจัยพื้นฐาน
สาขาวิชาการสภาวิจัยแห่งชาติ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้มารับบริการต่อการให้บริการของเจ้าหน้าที่ สภาพแวดล้อม และด้านข้อมูลข่าวสารของหน่วยกามโรคและโรคเอดส์ที่ 12.1 อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ปีที่สำเร็จ
2546
คำค้น
การให้บริการของเจ้าหน้าที่
รายชื่อนักวิจัย

รหัสนักวิจัย นักวิจัย อีเมล์
- ถนอมศรี จันทร์เจริญ (หัวหน้าโครงการ) -
ช่องทางการเผยแพร่

ช่องทางการเผยแพร่ Urllink
ไม่พบข้อมูลช่องทางการเผยแพร่
ดาวน์โหลดไฟล์ abstract Download
ดาวน์โหลดfull text Download