ผลงานวิจัยกรมควบคุมโรค > รายละเอียดโครงการ

รหัสโครงการ
10000310
ชื่อโครงการ (ไทย)
สภาวะสุขภาพอนามัยของผู้ประกอบอาชีพทำสวนยางพารา
ชื่อโครงการ (อังกฤษ)
---
หน่วยงาน ระดับกระทรวง
กระทรวงสาธารณสุข
หน่วยงาน ระดับกรม
กรมควบคุมโรค
หน่วยงาน ระดับกอง/สำนัก
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช
รายละเอียดโครงการ
สภาวะสุขภาพอนามัยของผู้ประกอบอาชีพทำสวนยางพารา
ประเภทกลุ่มโรค
NATI
ประเภทโครงการ
วิจัยพื้นฐาน
สาขาวิชาการสภาวิจัยแห่งชาติ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาลักษณะการทํางาน สภาพแวดล้อมในการทํางาน สิ่งคุกคามสุขภาพอนามัย และปัญหาสุขขภาพอนามัยของผู้ประกอบอาชีพทําสวนยางพารา
ปีที่สำเร็จ
2547
คำค้น
สภาวะสุขภาพ
รายชื่อนักวิจัย

รหัสนักวิจัย นักวิจัย อีเมล์
- นางอรอนงค์ เอี่ยมขำ (หัวหน้าโครงการ) -
ช่องทางการเผยแพร่

ช่องทางการเผยแพร่ Urllink
ไม่พบข้อมูลช่องทางการเผยแพร่
ดาวน์โหลดไฟล์ abstract Download
ดาวน์โหลดfull text Download