ผลงานวิจัยกรมควบคุมโรค > รายละเอียดโครงการ

รหัสโครงการ
10000309
ชื่อโครงการ (ไทย)
สภาวะสุขภาพและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน ของแรงงานนอกระบบ
ชื่อโครงการ (อังกฤษ)
---
หน่วยงาน ระดับกระทรวง
กระทรวงสาธารณสุข
หน่วยงาน ระดับกรม
กรมควบคุมโรค
หน่วยงาน ระดับกอง/สำนัก
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช
รายละเอียดโครงการ
สภาวะสุขภาพและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน ของแรงงานนอกระบบ
ประเภทกลุ่มโรค
EN-OCC
ประเภทโครงการ
วิจัยพื้นฐาน
สาขาวิชาการสภาวิจัยแห่งชาติ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาสภาวะสุขภาพของแรงงานนอกระบบ 2. เพื่อศึกษาสิ่งแวดล้อมในการทำงานของแรงงานนอกระบบ
ปีที่สำเร็จ
2547
คำค้น
สภาวะสุขภาพ,สิ่งแวดล้อมในการทำงาน
รายชื่อนักวิจัย

รหัสนักวิจัย นักวิจัย อีเมล์
- ปรุงจิต หมายดี (หัวหน้าโครงการ) -
ช่องทางการเผยแพร่

ช่องทางการเผยแพร่ Urllink
ไม่พบข้อมูลช่องทางการเผยแพร่
ดาวน์โหลดไฟล์ abstract Download
ดาวน์โหลดfull text Download