ผลงานวิจัยกรมควบคุมโรค > รายละเอียดโครงการ

รหัสโครงการ
10000308
ชื่อโครงการ (ไทย)
สภาวะสุขภาพอนามัยผู้ประกอบอาชีพทำสวนยางพารา
ชื่อโครงการ (อังกฤษ)
Health Status Off Rubber Farmer
หน่วยงาน ระดับกระทรวง
กระทรวงสาธารณสุข
หน่วยงาน ระดับกรม
กรมควบคุมโรค
หน่วยงาน ระดับกอง/สำนัก
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช
รายละเอียดโครงการ
สภาวะสุขภาพอนามัยผู้ประกอบอาชีพทำสวนยางพารา
ประเภทกลุ่มโรค
NATI
ประเภทโครงการ
วิจัยพื้นฐาน
สาขาวิชาการสภาวิจัยแห่งชาติ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาลักษณะการทำงานของผู้ประกอบอาชีพทาสวนยางพารา 2. เพื่อศึกษาสภาพสิ่งแวดล้อมในการทํางาน และสิ่งคุกคามสุขภาพอนามัยของกลุ่มผู้ประกอบอาชีพทําสวนยางพารา 3. เพื่อศึกษาปัญหาสุขภาพอนามัยและความเจ็บป่วยในการทํางานของผู้ประกอบอาชีพทําสวนยางพารา
ปีที่สำเร็จ
2547
คำค้น
สภาวะสุขภาพ,ผู้ประกอบอาชีพทำสวนยางพารา
รายชื่อนักวิจัย

รหัสนักวิจัย นักวิจัย อีเมล์
- ปรุงจิต หมายดี (หัวหน้าโครงการ) -
ช่องทางการเผยแพร่

ช่องทางการเผยแพร่ Urllink
ไม่พบข้อมูลช่องทางการเผยแพร่
ดาวน์โหลดไฟล์ abstract Download
ดาวน์โหลดfull text Download