ผลงานวิจัยกรมควบคุมโรค > รายละเอียดโครงการ

รหัสโครงการ
10000029
ชื่อโครงการ (ไทย)
การศึกษาการสร้างเสริมมาตรการสภาพัฒนาสุขภาพชุมชน ภาคประชาชนเพื่อการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรค (ต่อเนื่อง 54-55)
ชื่อโครงการ (อังกฤษ)
The Enhancement of Community Health Development Council of Population for Disease Survillance Prevention and Control
หน่วยงาน ระดับกระทรวง
กระทรวงสาธารณสุข
หน่วยงาน ระดับกรม
กรมควบคุมโรค
หน่วยงาน ระดับกอง/สำนัก
สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
รายละเอียดโครงการ
ศึกษาเรื่องการสร้างเสริมมาตรการสภาพัฒนาสุขภาพชมชนภาคประชาชนเพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยแห่งความสําเร็จต่อกระบวนการสร้างความตระหนกต่อการกําหนดมาตรการภาคประชาชนและเพื่อสร้างมาตรการภาคประชาชนต่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคในชุมชนโดยผ่านกระบวนการวิจยปฏิบัติการแบบมส่วนร่วม ภายใต้วงจร Plan Action Observe Reflex
ประเภทกลุ่มโรค
SYSTEM
ประเภทโครงการ
วิจัยประยุกต์
สาขาวิชาการสภาวิจัยแห่งชาติ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาการสร้างเสริมมาตรการสภาพัฒนาสุขภาพชมชนภาคประชาชน เพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค 2. เพื่อศึกษาบทบาทของภาคประชาชนและองค์กรพัฒนาเอกชนที่พึงประสงค์ในการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคในชุมชน 3. เพื่อศึกษาบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่พึงประสงค์ในการเฝ้าระวังป้องกัน ควบคมโรคในชุมชน
ปีที่สำเร็จ
2555
คำค้น
สร้างเสริมมาตรการสภาพัฒนาสุขภาพชุมชน
รายชื่อนักวิจัย

รหัสนักวิจัย นักวิจัย อีเมล์
- นางสาววิจักษณา หุตานนท์ (หัวหน้าโครงการ) -
ช่องทางการเผยแพร่

ช่องทางการเผยแพร่ Urllink
ไม่พบข้อมูลช่องทางการเผยแพร่
ดาวน์โหลดไฟล์ abstract Download
ดาวน์โหลดfull text Download